RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2021. gadam

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2021. gadam Sabiedrības integrācija 13.01.2021. 15.02.2021. - 12.11.2021. Rezultāts

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

- pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
- sociālās integrācijas veicināšana;
- iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

- mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada  12. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirta projektu konkursa ietvaros ir 130 00 EUR

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 13. janvāris plkst. 17.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 06.01.2021. plkst. 16.00 tiešsaistes platformā. Semināram pieteikties aizpildot anketu līdz 05.01.2021. ŠEIT

Semināra prezentācija

Prezentācija "Sabiedrības integrācijas programmas konkursa NVO projektu īstenošana
2021. gadā"

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

- ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

- ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: iksd.integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 1 kopija) jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu ilze.meilande@riga.lv ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietnieces Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv

Rezultāti